Inspraakavond Dorhout Mees

Biddinghuizen - 13 juli 2005.  In het kader van het Provinciaal Omgevingsplan is de locatie Dorhout Mees aan de Strandgaperweg 30 in Biddinghuizen aangewezen als een zwaarte punt voor recreatie en toerisme. Op donderdag 14 juli is er hiervoor een inspraakavond in Het Koetshuis.

In dit kader heeft Dorhout Mees plannen om de aanwezige recreatieve voorzieningen fors uit te breiden. Dorhout Mees heeft op 20 juni 2005 een startnotitie ingediend als eerste stap in de procedure die moet leiden tot een milieueffectrapport (MER) voor de uitbreiding van Dorhout Mees.

De uitbreiding zal bestaan uit
 • Uitbreiding van de bestaande golfbaan met 18-holes;
 • Een forellenvisvijver;
 • Een terrein voor rijstijlinstructie;
 • Een multifunctionele “vroeg” natuurijsbaan;
 • Plaatsen van 80 verblijfsrecreatieve ecolodges;
 • Mensport- en military terrein;
 • Manifestatieterrein voor kleinschalige sportgerelateerde manifestaties;
 • Klimmuur.

  Vrijwillig
  Aangezien het hier gaat om het aanleggen, wijzigen en uitbreiden van een recreatieve voorziening met een oppervlakte van meer dan 50 hectare dient er volgens het vigerende Besluit milieueffectrapportage voor dit initiatief een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. De initiatiefnemer heeft verklaard dat hij, conform artikel 7.8a, derde lid, van de Wet milieubeheer, vrijwillig een MER zal maken.

  Bestemmingsplan
  In de MER zullen mogelijke milieugevolgen van deze activiteiten en van de mogelijke alternatieven daarvoor worden beschreven en vergeleken. Het MER zal als hulpmiddel dienen bij het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan.

  Ter inzage legging
  De startnotitie ligt samen met deze kennisgeving op werkdagen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage van maandag 4 juli 2005 tot maandag 1 augustus 2005 bij de centrale balie van het gemeentehuis te Dronten.

  Inspraak
  Ingevolge artikel 7.14, vierde lid, van de wet milieubeheer, heeft een ieder de gelegenheid opmerkingen te maken over de gewenste inhoud van het MER. Deze opmerkingen moeten uiterlijk 30 juli 2005 worden toegezonden aan burgemeester en wethouders van Dronten, o.v.v. MER Dorhout Mees.

  Inloop informatiebijeenkomst
  Op donderdag 14 juli 2005 zal er in het Koetshuis in Biddinghuizen in het kader van de inspraak een inloop informatiebijeenkomst worden gehouden. De informatiebijeenkomst is toegankelijk van 16.00 uur tot 20.00 uur.

  Voor nadere informatie over de procedure of het opvragen van een exemplaar van de startnotitie kunt u bellen met de afdeling Planologie en Stedenbouw, de heer J. van Duin tel. 0320 388 218.

  Gemeente Dronten, Afdeling Communicatie

  Bron: BHZNet.nl
  << Terug naar overzicht
 • © Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat